Cinayetten hüküm giyenlere/sabıkalılara silah ruhsatı! « Express Haber

SON DAKİKA

Cinayetten hüküm giyenlere/sabıkalılara silah ruhsatı!

Bu haber 30 Eylül 2021 - 4:47 'de eklendi ve 177 views kez görüntülendi.

Cinayetten hüküm giyenlere/sabıkalılara silah ruhsatı! 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi ve Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı Mahmut Esen, hükümetin silah ruhsatı hakkında yaptığı değişiklikle ilgili bir analizi kaleme almıştır. Söz konusu ulusal güvenliği ve toplumsal duyarlılığı da ilgilendiren değişiklikle ilgili analizden herkesin haberdar olunmasında son derece yarar vardır. 

Silah ruhsatı hakkında şimdiye kadar yapılan 19 kez değişiklikle ilgili Esen’in analizi… 

Silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller… 

 

Madde 16 – (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) 

 

“Aşağıda belirtilen kişilere ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

 

 1. a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mâhkum olanlara.
 2. b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.
 3. c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.
 4. d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

 

 1. e) (Değişik: Resmi Gazete: G-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.)

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlara.

 1. f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.
 2. g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara. 
 3. h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

 1. i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.
 2. j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 

 

3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara” denilmektedir. 

 

Ancak silah ruhsatıyla ilgili yapılan son değişiklikte; 

_______________

(1) 11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan ““hiçbir şekilde” ibaresi “ikinci fıkradaki hükümler saklı kalmak kaydıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 1. k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.
 2. l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.
 3. m) Yirmi bir yaşını bitirmemiş olanlara.

 

 1. n) (Ek:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.)

 

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.) 

 

Birinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Aynı fıkranın (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) ve (i) bentleri kapsamına girenler için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmesi halinde silah taşıma veya bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilir. 

Aynı fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. 

Bu fıkra hükmü, suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz.

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

 

(Değişik dördüncü fıkra:RG-11/9/2021-31595-CK-4503/8 md.)

 

Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır.

 

Ayrıca aynı fıkranın (n) bendinde belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemleri bekletilir. Bunların ruhsata bağlanmış silahları ise tedbir kararı kalkıncaya kadar emanette tutulur.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır” denilmektedir. 

 

Değişiklik kapsamına kimler giriyor? 

İdari yapımızdaki değişikliklerin de etkisi ile silah taşıma izni verilen kamu görevlilerinin sayıları artırılmıştır.

(Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı/ üyeleri; büyükşehir belediyeleri genel sekterleri, il özel idaresi genel sekreteri, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcıları kapsama alınmıştır.) 

3-Müteahhitlere taşıma silah ruhsatı verilmesi için yaptıkları yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak, belirlenecek sözleşme bedeli limitlerin altında yapım işi yapanlara ruhsat verilmeyecektir.

4-Emekliliklerinde/görevden ayrıldıklarında (beş yılda bir 7.606 TL) silah ruhsat taşıma harcı vermeden silah taşıyacak olan kamu görevlilerin kapsamı genişletilmiştir.

(Sayıştay denetçiliği, CB kurum ve kuruluşlarının üst yöneticiliği, Gümrük Muhafaza Gn. Md. lüğü amir/memurluğu, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcılığı, infaz ve koruma memurluğu, köy ve mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği görevinde bulunmuş olanlar kapsama dahil edilmiştir.

BAZI SUÇLARDAN (YÜZ KIZARTICI/KASDEN ADAM ÖLDÜRME VB.) MÂHKUM OLANLAR BİLE SİLAH RUHSATI ALABİLECEK 

Yönetmelikte yer alan “hiçbir şekilde” ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarılmıştır. 

Cüneyt ALPHANcuneytalphan@expresshaber.net
Gazeteci & Yazar

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.