M. Yavaş’ın Başdanışmanı Mahmut Esen: Hazine Kanununun Amacı: Belediyeleri Baskı Altında Tutmaktır.

Yayınlama: 19.04.2022
790
A+
A-

Ülke ekonomisinin bel kemiklerinde sayılan bankalar ve hazineye ait mallarla ilgili yapılan/yapılması istenen değişikliğin ne getireceği-ne götüreceğiyle ilgili analiz hazırlayan Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in dikkat çektiği noktaları sizinle paylaşmak istedim.

Bankacılık kanunu ve bazı kanun/KHK ile değişiklik yapılmasına ilişkin Ak Parti milletvekilleri tarafından 12. 04. 2022 tarihinin TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun taslağı ve Hazineye ait mallarla ilgili yapılan değişikliğin içeriği hakkında, Esen tarafından kısaca şu değerlendirme ve analiz yapılmaktadır.

Mülkiye Başmüfettişi ve aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Başdanışmanı olan Mahmut Esen, söz konusu iki değişiklikle ilgili şu maddeleri sıralamaktadır.

1-Bankacılık Kanununda ek/değişiklikler önerilmiştir.

(Tasarruf mevduatı/katılım fonlarının (TMSF tarafından) sigortalanması; Fon teşkilat yapısındaki başkan yrd./hizmet birimlerin sayısı artırılması, destek personeli olmaya ilişkin koşullar hafifletilmesi, Fon personelinin sorumlulukları, fon bütçesi, Fonun alacaklarını tahsilat konusunda yetkileri konuları yeniden düzenlenmiştir.)

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisinde ek/değişiklikler yapılması istenmiştir.

(Kur korumalı mevduat bağlamında kurumların bilançolarında görülen yabancı paralarını TL çevirmeleri halinde uygulanan Kurumlar V. muafiyeti uygulama süresi uzatılmıştır.

3-Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Kanununda; TVF kurulan şirket/alt fonlara tanınan muafiyet/istisnalarda değişiklik yapılmış, Kanunda önce kurulmuş olanlara uygulanacağı esası getirilmiştir.

4-KHK ile el konulanlar başta olmak üzere kayyım atanan şirketlerde; kayyımların görev/yetkileri; TMSF’nin şirketlerin satışı, satış bedelinden elde edilecek gelirin terör örgütleri ile bağlantısı olmayan alacaklılara ödenmesi, müsadere edilen şirketlerin tasfiyeleri,

konularında ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.

5- 655 sayılı Ulaştırma/Altyapıya İlişkin KHK nin metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin bedellerinin geri ödenmesine ilişkin 19. maddesinde “Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının…” ibaresinin ve Geçici 10’uncu maddesinin birinci cümlesinin AYM tarafından iptali üzerine anılan maddelerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

a)- 655/19 madde içeriği; her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami % 5 oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödenir” şeklinde değiştirilmiştir.

b)- Geçici 10. Maddenin birinci cümlesi 18.1.2019 tarihinden önce işletilmesi devir edilmiş olan projelerin ödenmeyen borçlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ancak Geçici 10. maddenin  “ bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılır.” biçimindeki ikinci cümlesine özellikle dokunulmadığı görülmektedir.

Bugüne değin uygulanmamış ve uygulanması çok zor olan bu hükmün korunmasından;  ABB başta olmak üzere bazı belediyelerin, gerektiğinde uygulanmak üzere mali baskı altında tutulmak istendiği anlaşılmaktadır.

 

“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik…”

Bu değişiklikle ilgili de Mülkiye Başmüfettişi Esen, şu değerlendirmeyi yamaktadır.

Konu: 15.04.2022 günlü R.G. yay.  8.04.2022 gün ve 7394 sayılı  “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Özeti

Torba nitelikli hazırlanmış Kanunla:

1-Temel vergi mevzuatında bazı ek/değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda reklam yasağı uygulananlara verilen reklam giderleri gider kabul edilmeyen ödeme olarak nitelendirilecektir.  (Gelir/Kurumlar Vergisi matrahtan indirilmeyecektir.)

Bağ-kur’lu doktorlar serbest meslek erbabı sayılacaktır.

Vergi dairelerince elektronik ortamda hazırlanmış belgeler Vergi mahkemelerince geçerli kabul edilecektir.

Kaçakçılık suç/cezalarında ek/değişikler yapılmış, bu suçların C. Savcılıklarına duyurulmasında uygulanacak usuller belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin geçici madde düzenlenmiştir.

İmalat sanayi/turizme yönelik işlerden teşvik belgesi alanlara 2025 yılı sonuna kadar KDV istisnası getirilmiştir.

2-Muhtar ödenekleri asgari ücretin altında olmayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3-İmar/ Hazineye ait taşınmazlara ilişkin mevzuatta ek/değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

-Hazine arazi üzerindeki yapılar için (imar barışı kapsamında) yapı kayıt belgesi alanlara araziyi satın almaları için tanınmış süre 2022 yılı sonuna kadar uzatılmış, bedel tahsili konusu yeniden düzenlenmiştir.

-Hisseli vb. durumlar nedeniyle doğrudan satışı yapılacak taşınmazlarda peşin ödenmesi halinde %20 indirim getirilmiştir.

-Ticari faaliyette kullanılan yerlerde 3 yıldan fazla kiracı olanlara da doğrudan alım hakkı getirilmiştir.

-Hazine tarafından irtifak/kullanma hakkı yanı sıra tahsil edilen hasılatın hesaplanması yeniden düzenlenmiştir.

-Hazine arazilerini tarımsal amaçla kullananlara ecrimisil bedelinin % 50 si üzerinden araziyi 10 yıla kadar kiralayabilmeleri olanağı getirilmiştir.

Yerleşim yeri olduğu için orman dışına çıkarılan yerler hak sahiplerine satılacaktır.

-Orman dışına çıkarılmış, Hazineye ait taşınmazların satışında uygulanan başvuru/ödeme süreleri 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

4-Kamu ihalelerine (fiyat artışları/ekonomik kriz nedeniyle) 31.12.2021 tarihine kadar getirilmiş olan fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin imzalanması konularındaki düzenlemelerin uygulama tarihi 1.04.2020 tarihinden önce imzalanmış sözleşmeleri de kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

5-Aciz vesikasına bağlanmış TCZB/TKK borçlularının borçları Hazine tarafından karşılanacaktır.

6-OHAL kapsamında kapatılan ve Hazine/Vakıflara devir edilmiş kurum/kuruluş/radyo/TV/gazete/dergi vb. mal varlığı alacak ve haklarının belirlenmesi vb. konularında ek düzenlemeler getirilmiştir.

7-2011 yılından önce görevde olup 666 sayılı KHK dolayı aylıklarında düşme olan denetim elemanlarının mağduriyetleri giderilmektedir.

Denetim elemanların yurtiçi harcırahlarına % 130 zam yapılmış, memurların konaklama giderleri yükseltilmiştir” diyor.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.